09120269404
خدمات آزمایشگاهی
سنجش متابولیت ها
بانک سلولی
جلبک و گیاه
مشاوره تخصصی
کشت و فرآوری

محصولات زیست هاب

سلول های گیاهی | محیط های کشت | بسته های آموزشی | مشاوره

مجموعه محصولات بانک سلول های گیاهی زیست هاب

بانک های سلولی

سلول های گیاهی از دو دسته موجودات زنده تک سلولی و چند سلولی تشکیل شده است. در این بین سلول های گیاهی تک سلولی به دو دسته سیانوباکترها و ریزجلبک های یوکاریوتی تقسیم می شود. سلول های گیاهی شامل انواع جلبک، ریزجلبک، ریشه های موئینه و رده های سلولی می باشد که به یکی از دو شکل تکثیر یافته روی محیط جامد و یا مایع (سوسپانسیون سلولی) به پژوهشگران گرامی ارائه می شود.

برای تهیه سلول مورد نظر می توانید از بخش محصولات سفارش خود را به سبد خرید اضافه نمائید. پس از ارسال رسید ثبت سفارش، سلول ظرف دو هفته تهیه و به شما تحویل داده می شود.

محیط های کشت سلول های گیاهی

محیط کشت سلولی از ترکیب منابع پایه نمکی و مواد شیمیایی آلی تشکیل می شود. منابع پایه نمکی نیز شامل ترکیب های پرمصرف (نیترات، فسفات، گوگرد، پتاسیم و غیره) و کم مصرف (مولیبدن، منگنز، مس و غیره) می باشد. مواد شیمیایی آلی جز دسته دوم اجزای محیط کشت است که شامل انواع هورمون های گیاهی (ایندول استیک اسید و …)، منابع کربنی (سیترات، گلوکز و …) و یا پروتئینی (پپتون، عصاره مخمر و …) می شود. مواد موجود در این دو دسته با غلظت های متفاوت با یک دیگر ترکیب و تشکیل انواع محیط های کشت سلولی را می دهند که بسته به نوع سلول و هدف کشت کاربردهای متعدد می یابند.

بسته های آموزشی

برای کشت سلول بایستی ابتدا شرایط مناسب فیزیکی (همانند درجه حرارت محیط، شدت نور، میزان رطوبت و غیره) و شیمیایی (نوع محیط کشت، pH محیط و …) مناسب هر سلول را شناسایی کرد و سپس با رعایت اصول زیستی و استاندارد های GMP به کشت سلول پرداخت.

با توجه به ماهیت دستگاهی و پیچیدگی فناوری های کشت، نگهداری و فراوری سلول، انواع بسته های آموزشی مقدماتی در زمینه های گوناگون (استریلیزاسیون وسایل محیط کشت، شیوه تلقیح سلول به محیط کشت، تهیه بیوراکتور و یا فرمانتور و سنجش فعالیت های سلولی و غیره) توسط مجموعه زیست هاب تهیه و به پژوهشگران گرامی عرضه می شود.