09120269404
خدمات آزمایشگاهی
سنجش متابولیت ها
بانک سلولی
جلبک و گیاه
مشاوره تخصصی
کشت و فرآوری

دسته بندی

محیط های کشت سلول های گیاهی

محیط کشت سلولی از ترکیب منابع پایه نمکی و مواد شیمیایی آلی تشکیل می شود. منابع پایه نمکی نیز شامل ترکیب های پرمصرف (نیترات، فسفات، گوگرد، پتاسیم و غیره) و کم مصرف (مولیبدن، منگنز، مس و غیره) می باشد.

مواد شیمیایی آلی جز دسته دوم اجزای محیط کشت است که شامل انواع هورمون های گیاهی (ایندول استیک اسید و …)، منابع کربنی (سیترات، گلوکز و …) و یا پروتئینی (پپتون، عصاره مخمر و …) می شود. مواد موجود در این دو دسته با غلظت های متفاوت با یک دیگر ترکیب و تشکیل انواع محیط های کشت سلولی را می دهند که بسته به نوع سلول و هدف کشت کاربردهای متعدد می یابند.