09120269404
خدمات آزمایشگاهی
سنجش متابولیت ها
بانک سلولی
جلبک و گیاه
مشاوره تخصصی
کشت و فرآوری

دسته بندی

بسته های آموزشی

برای کشت سلول بایستی ابتدا شرایط مناسب فیزیکی (همانند درجه حرارت محیط، شدت نور، میزان رطوبت و غیره) و شیمیایی (نوع محیط کشت، pH محیط و …) مناسب هر سلول را شناسایی کرد و سپس با رعایت اصول زیستی و استاندارد های GMP به کشت سلول پرداخت.

با توجه به ماهیت دستگاهی و پیچیدگی فناوری های کشت، نگهداری و فراوری سلول، انواع بسته های آموزشی مقدماتی در زمینه های گوناگون (استریلیزاسیون وسایل محیط کشت، شیوه تلقیح سلول به محیط کشت، تهیه بیوراکتور و یا فرمانتور و سنجش فعالیت های سلولی و غیره) توسط مجموعه زیست هاب تهیه و به پژوهشگران گرامی عرضه می شود.