09120269404
خدمات آزمایشگاهی
سنجش متابولیت ها
بانک سلولی
جلبک و گیاه
مشاوره تخصصی
کشت و فرآوری

دسته بندی

بانک های سلولی

سلول های گیاهی از دو دسته موجودات زنده تک سلولی و چند سلولی تشکیل شده است. در این بین سلول های گیاهی تک سلولی به دو دسته سیانوباکترها و ریزجلبک های یوکاریوتی تقسیم می شود. سلول های گیاهی شامل انواع جلبک، ریزجلبک، ریشه های موئینه و رده های سلولی می باشد که به یکی از دو شکل تکثیر یافته روی محیط جامد و یا مایع (سوسپانسیون سلولی) به پژوهشگران گرامی ارائه می شود.

برای تهیه سلول مورد نظر می توانید از بخش محصولات سفارش خود را به سبد خرید اضافه نمائید. پس از ارسال رسید ثبت سفارش، سلول ظرف دو هفته تهیه و به شما تحویل داده می شود.